Panna w Groszki

12 tekstów – auto­rem jest Pan­na w Groszki.

Twierdzenie Ofelii

Być al­bo nie być,
Po­wie­dział Ham­let i zasnął
Zat­ra­cił się w uda­wanym sza­leństwie
W żądzy zem­sty, aro­man­tycznym is­tnieniu niez­godnym z prok­reacją.

O bogowie,
za­kochałam się w cieniu Ham­le­ta I
(Króla Da­nii ot­ru­tego przez brata)
Które­go syn nie [...] — czytaj całość

wiersz • 1 lipca 2015, 15:44

Nie lubię polityki

Nie lu­bię polityki,
Ka­napek bez masła, bo mam po nich czkawkę,
Szyb mok­rych od płaczu, bo zaw­sze jest zimno,
I za małych spod­ni – to straszne, przytyłam,
Gdy płaczesz, bo ja przykład­nie za tobą.

Nie lu­bię chodzić [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 3 listopada 2014, 21:26

Dzień dobry

Dziś ra­no zno­wu po­myliłam cię z poduszką
Było zim­no - nie wyg­rzałaś mo­jej pościeli w grochy
Słyszałam czaj­nik z wodą tańcząca na gazie
Ko­ta leżące­go gdzieś w do­linie ciała
Smak w us­tach sko­jarzyłam z niedolą poranka
Który wstał by wspom­nieć że nie ma mnie przy tobie

Dzień dob­ry kochanie
Wyśpij się tu czasem... 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 2 listopada 2014, 21:45

***

Two­je ra­miona jak­by pa­sują do moich
Cho­ciaż się pochy­lasz dzi­wacznie i krzywo
Ja stoję na pal­cach i duszę cię – śmieszne
Znów zab­rałam ci us­ta na szkłach okularów
Od­szedłeś - ni­by smętny, cichy, obojętny -
Myśląc, że mnie kochasz - choć nie mam pewności. 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 15 lipca 2014, 19:29

Humprumpfy (czyli przygody Michasia i moje część druga)

Od cza­su, gdy poz­nałam Micha­sia, (pa­na od prze­cen i Sza­tańskich Ba­ranków – tak dla niew­ta­jem­niczo­nych) zaczęłam się zas­ta­nawiać, czy to mo­je życie jest poz­ba­wione lo­giki, czy może to ze mną coś jest [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 3 fiszki • 17 maja 2014, 23:23

Poszukiwanie Szatańskiego Baranka (czyli przygody Michasia i moje część pierwsza)

Słońce chy­liło się ku zacho­dowi, a ja wciąż szu­kałam te­go piep­rzo­nego Micha­siowe­go ba­ran­ka.
Ba­ranek mierzący nie więcej niż dwadzieścia cen­ty­metrów, a ważący po­niżej pół ki­log­ra­ma, był moją i Micha­siową kością niez­go­dy od [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 3 fiszki • 16 maja 2014, 20:36

W strachu o nic(coś) ważnego

Ten strach o życie niez­byt zagrożone
Spra­wił, że mo­je myśli żeg­lują przy jednym:

Ty – 
Stok­ro­cia ty­sięcy se­kund niszczą mnie.
Mi­liony świado­mości kro­pel za­lewają uśmiechy.
One gasną, bo lęk – najwierniejszy
Stoi z wiad­rem cienia na chudym [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 14 maja 2014, 21:43

Dialog jeden na Jeden w Trzech

Maj. Dro­ga do szkoły za­pachniała mi bzami.
Obudziły się we mnie la­ta na trzepakach
Ow­ce skaczące przez spa­liny samolotów.
I tra­wa w budzi.
„Zos­taw, tu chodzą psy”
A te złośli­we la­tające potwory,
Dop­ro­wadzały mo­je włosy do szału.

Sier­pień. kilkadziesiąt [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 9 fiszek • 12 maja 2014, 22:33

To NIE miało się zdarzyć.

Lu­bię za­pach uk­ry­ty w two­jej czer­wo­nej koszuli
Kiedy się zbliżasz – cza­sem naz­byt śmiało –
Jak gdy­byś zaw­sze miała być TYM ideałem
Który dos­tał wszys­tko – myśli, uśmiech, ciało...
Ja. „Filigranowa”?
Śmie­szny jes­teś świecie. Chciałam kiedyś szczęścia - 
Skryło się w kobiecie. 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 16 kwietnia 2014, 00:28

Życiorys

I żeby już tej zi­my nie było..
Wi­siałam na trze­paku wpat­rzo­na gdzieś w chodnik.
Chwiał się pod złotym fir­ma­men­tem nieba.
Było jas­no, choć późno, a ma­gia obłoków
Spra­wiła, że zro­zumiałam cze­go mi pot­rze­ba -

Słońca, które nie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 15 kwietnia 2014, 20:41
Zeszyty
  • :) – Urze­kające...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Panna w Groszki

Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

1 lipca 2015, 15:44Panna w Groszki do­dał no­wy tek­st Twierdzenie Ofe­lii

3 listopada 2014, 23:38wdech sko­men­to­wał tek­st Dzień dob­ry

3 listopada 2014, 21:35RozaR sko­men­to­wał tek­st Nie lu­bię po­lity­ki

3 listopada 2014, 21:26Panna w Groszki do­dał no­wy tek­st Nie lu­bię po­lity­ki

3 listopada 2014, 20:48Panna w Groszki sko­men­to­wał tek­st Dzień dob­ry

2 listopada 2014, 22:37wdech sko­men­to­wał tek­st Dzień dob­ry

2 listopada 2014, 21:45Panna w Groszki do­dał no­wy tek­st Dzień dob­ry

15 lipca 2014, 19:42M44G sko­men­to­wał tek­st ***

15 lipca 2014, 19:29Panna w Groszki do­dał no­wy tek­st ***